VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR ELVÆRKSFORENINGEN

§ 1. Navn og hjemsted

Elværksforeningen har til opgave at lede og drive Kulturhuset Elværket med hjemsted i Frederikssund Kommune. Kulturhuset Elværket har til huse i det gamle Elværks bygninger Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.

 

§ 2. Formål

Elværksforeningen har via Kulturhuset Elværket til formål:

at skabe en ramme om åbne kulturelle og kunstneriske arrangementer og aktiviteter, etableret og gennemført af kommunens borgere og

at fungere som et åbent kulturelt mødested for byens borgere.

Herudover skal Elværksforeningen, såfremt mulighederne gives, stille Kulturhuset til rådighed for andre kulturelle arrangementer og aktiviteter

 

1. Som led i de under pkt. 2 nævnte arrangementer, aktiviteter og mødefunktioner kan Elværksforeningen drive cafévirksomhed, enten via de arrangerende foreninger m.v. eller organiseret af Elværket.

 

2. Bestyrelsen for Elværksforeningen fastsætter de nærmere regler for afgifter forbundet med brug af husets lokaler og faciliteter.

Elværksforeningen kan udover de i pkt. 2.1 nævnte situationer erhverve sig indtægter i mindre omfang ved overskudsgivende arrangementer.

Ved kommerciel udnyttelse af Kulturhuset Elværket eller udstyr tilhørende Kulturhuset Elværket vil der altid skulle betales for brugen. Ved kommerciel udnyttelse skal forstås sådan: Udnyttelse hvor firmaer eller enkeltpersoner med forretningsmæssig sigte forestår et arrangement.

 

3. Leje/udlån af Kulturhuset Elværkets lokaler til private formål kan ikke finde sted.

 

§ 3. Ledelse og drift

Elværksforeningen har en bestyrelse bestående af 7 personer, hvoraf fem medlemmer vælges af Elværksforeningen, og to medlemmer udpeges af byrådet.

De brugervalgte medlemmer skal re­præsentere områderne: Almen kultur, billedkunst, teater, musik og ældreområdet. Der kan kun vælges et bestyrelsesmedlem fra hvert område, kun hvis dette ikke er muligt kan der vælges flere medlemmer fra samme område.

En medarbejder fra kultur- og fritidsforvaltningen kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

 

1. Den daglige ledelse og drift/administration af Kulturhuset Elværket forestås af én af bestyrelsen ansat pedel/leder. Funktionen varetages i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinier m.v. jfr. pkt. 3.6.

2. Bestyrelsen vælger selv ud af sin midte formand, næstformand og kasserer. Alle medlemmer har stemmeret. Bestyrelsen fører protokol fra bestyrelsesmøderne.

3. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, dog således at mindst to medlemmer er på valg hvert år. 

4. Endvidere vælges 2 suppleanter for et år.

5. Der vælges 2 revisorer for 2 år, således at en revisor er på valg hvert år. Der vælges en revisorsuppleant for et år.

6. Bestyrelsen har under ansvar over for generalforsamlingen og byrådet den overordnede ledelse af Kulturhuset Elværket. Det påhviler bestyrelsen at påse, at kulturhuset ledes og drives i overensstemmelse med foreningens formål.

7. Bestyrelsen fastsætter ved starten af hvert halvår de kommende 6 måneders møderække. Ekstra møder afholdes, hvis formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

8. Dagsorden inkl. bilag udsendes, så bestyrelsesmedlemmerne har den i hænde mindst 5 dage inden mødet.

9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 

10. n formulerer de generelle krav, som den ansatte leder af Kulturhuset Elværket forventes at leve op til. Endvidere vedtager bestyrelsen et sæt af retningslinier for brugen af Kulturhuset Elværket og dets udstyr.

11. Kulturhuset Elværkets leder er sekretær for bestyrelsen og deltager i alle møder uden stemmeret.

 

§ 4. Økonomi og regnskab

Elværksforeningens drift af Elværket hviler på tildeling af en årlig rammebevilling fastsat af byrådet, suppleret med eventuelle egne indtægter jf. §§ 2.1 og 2.2.

 

1. Et eventuelt overskud ved driften skal anvendes inden for Elværksforeningens formål.

 

2. Regnskabet følger kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for, at der udarbejdes et revideret regnskab, som inden udgangen af marts fremsendes til kultur- og fritidsforvaltningen. Sammen med det reviderede regnskab indsendes årets protokol.

 

3. Elværksforeningen hæfter alene med sin formue. Foreningen tegnes af formand og kasserer jfr. pkt. 4.4.

 

4. Foreningen kan ikke optage lån.

 

5. Elværksforeningens regnskab skal revideres af en registreret/statsautoriseret revisor. Kommunen afholder udgiften til revisionen.

 

§ 5. Medlemskab og generalforsamling

Som medlem af Elværksforeningen kan optages alle foreninger, kredse, organisationer og institutioner, hvis virksomhed falder inden for Elværksforeningens formål.

 

1. Generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden har som minimum nedenstående punkter:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetæller
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskab
  5. Orientering om budget
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg ifølge vedtægterne
  9. Eventuelt

 

2. lag som ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

3. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er de i pkt. 5. nævnte medlemmer, som har tegnet medlemskab senest 1 måned før generalforsamlingen.

Alle medlemsforeninger/-kredse, -organisationer og -institutioner har én stemme uanset størrelse.


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

4. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra forslag til ændringer i vedtægterne, som kræver 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Frederikssund byråd.

 

5. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning herom, eller efter skriftlig anmodning fra revisor eller fra en fjerdedel af medlemmerne til bestyrelsen med angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling ved brev snarest muligt derefter og med mindst to ugers varsel.

 

§ 6. Ophør af Elværksforeningen

Beslutning om opløsning af Elværksforeningen kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med højest 6 ugers mellemrum. Begge skal have mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

 

1. Beslutning om nedlæggelse forelægges Frederikssund byråd, der træffer beslutning om anvendelse af Elværkets aktiver og faciliteter – bortset fra opsparede kontingenter og midler/aktiver erhvervet herfor. Disse fordeles efter generalforsamlingens beslutning til almene/kulturelle formål.

 

—- O —-

 

Vedtaget ved den stiftende generalforsamling 2. maj 1994

Ændret ved den ordinær generalforsamling 25. marts 1999

Ændret ved den ordinær generalforsamling 5. marts 2002

Ændret ved den ekstraordinære generalforsamling 21. oktober 2008.

 

 

Underskrifter:

 

                              Dirigent                                      /                                               Referent

 

 

 

                           Eva Mejnert                                                                              Eskild Marcussen

 

 

Kulturhusenes logo

Ved Kirken 6
3600  Frederikssund

47 38 52 91

Skriv til os

Kontortider

Mandag: 09:00 - 13:00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 09:00 - 13:00
Torsdag: 09:00 - 13:00
Fredag: 09:00 - 13:00
Lørdag:  Lukket
Søndag:  Lukket