VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR ELVÆRKSFORENINGEN

§ 1. Navn og hjemsted

Elværksforeningen har til opgave at lede og drive Kulturhuset Elværket med hjemsted i Frederikssund Kommune. Kulturhuset Elværket har til huse i det gamle Elværks bygninger Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.

 

§ 2. Formål

Elværksforeningen har via Kulturhuset Elværket til formål at:

 • Skabe en ramme om kulturelle og kunstneriske arrangementer og aktiviteter.
 • Fungere som et kulturelt mødested, fortrinsvis for kommunens egne borgere.

Herudover skal Elværksforeningen, såfremt mulighederne gives, stille Kulturhuset til rådighed for andre kulturelle arrangementer og aktiviteter

§ 2.1.
Som led i de under pkt. 2 nævnte arrangementer, aktiviteter og mødefunktioner kan Elværksforeningen drive cafévirksomhed, enten via de arrangerende foreninger m.v. eller organiseret af Elværket.

§ 2.2.
Bestyrelsen for Elværksforeningen fastsætter de nærmere regler for brug af husets inventar og udstyr, herunder rammerne for klargøring, oprydning og rengøring, og er bemyndiget til at opkræve afgifter herfor.

Elværksforeningen kan udover de i § 2.1 nævnte situationer erhverve sig indtægter i mindre omfang ved overskudsgivende arrangementer.
Ved kommerciel udnyttelse af Kulturhuset Elværket eller udstyr tilhørende Elværksforeningen, vil der altid skulle betales et markedsmæssigt vederlag. Ved kommerciel udnyttelse skal forstås sådan: Udnyttelse hvor firmaer eller enkeltpersoner med forretningsmæssig sigte forestår et arrangement.

§ 2.3. Leje/udlån af Kulturhuset Elværkets lokaler til private formål kan ikke finde sted.

 

§ 3. Ledelse og drift

Elværksforeningen har en bestyrelse bestående af syv personer, hvoraf fem medlemmer vælges af Elværksforeningen, og to medlemmer udpeges af byrådet blandt dets midte.

De brugervalgte medlemmer skal re­præsentere områderne: Almen kultur, visuel kultur, teater, musik og ældre. Der kan kun vælges et bestyrelsesmedlem fra hvert område. Hvis dette ikke er muligt, kan der vælges flere medlemmer fra samme område.

§ 3.1.
Den daglige ledelse og drift/administration af Kulturhuset Elværket forestås af en af bestyrelsen ansat ledelse. Funktionen varetages i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer m.v. jf. § 3.6.

§ 3.2.
Bestyrelsen vælger selv ud af sin midte, blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer, formand, næstformand og kasserer. Alle medlemmer har stemmeret. Bestyrelsen fører protokol fra bestyrelsesmøderne.

§ 3.3.
De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, dog således at mindst to medlemmer er på valg hvert år. De to byrådsmedlemmers valg følger den kommunale valgperiode, dog således at nyudpegning først sker efter kommunalvalget i 2021.

§ 3.4.
For de foreningsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges to suppleanter for et år.

§ 3.5.
Der vælges to revisorer for to år, således at en revisor er på valg hvert år. Der vælges en revisorsuppleant for et år.

§ 3.6.
Bestyrelsen har under ansvar over for generalforsamlingen og byrådet den overordnede ledelse af Kulturhuset Elværket. Det påhviler bestyrelsen at påse, at kulturhuset ledes og drives i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 3.7.
Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden på det konstituerende møde.

§ 3.8.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 3.9.
Bestyrelsen formulerer de generelle krav, som ledelsen af Kulturhuset Elværket forventes at leve op til. Endvidere udarbejder og aftaler bestyrelsen retningslinjer for brugen af Kulturhuset Elværket med det politisk ansvarlige udvalg.

§ 3.10.
Kulturhuset Elværkets ledelse deltager i alle møder uden stemmeret, og varetager sekretærfunktionen.

 

§ 4. Økonomi og regnskab

Elværksforeningens drift af Elværket hviler på tildeling af en årlig rammebevilling fastsat af byrådet, suppleret med eventuelle egne indtægter jf. §§ 2.1 og 2.2. 

§ 4.1.
Et eventuelt overskud ved driften skal anvendes inden for Elværksforeningens formål. 

§ 4,2.
Regnskabet følger kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for, at der udarbejdes et revideret regnskab, som inden 15. maj fremsendes til kultur- og fritidsforvaltningen. Sammen med det reviderede regnskab indsendes årets protokol.

 § 4.3.
Elværksforeningen hæfter alene med sin formue. Foreningen tegnes af formand og kasserer hver for sig, og bestyrelsen kan meddele ledelsen prokura inden for nærmere rammer fastsat af bestyrelsen. jfr. § 4.4.

§ 4.4.
Elværksforeningen kan ikke optage lån uden Byrådets godkendelse.

§ 4. 5.
Elværksforeningens regnskab skal revideres af en registreret/statsautoriseret revisor. Kommunen afholder udgiften til revisionen.

 

§ 5. Medlemskab og generalforsamling

Som medlem af Elværksforeningen kan optages alle foreninger, kredse, organisationer og institutioner hjemmehørende i Frederikssund Kommune, hvis virksomhed falder inden for Elværksforeningens formål.

§ 5.1.
Generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden har som minimum nedenstående punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab
 5. Orientering om budget
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg ifølge vedtægterne
 9. Eventuelt

§ 5.2.
Forslag som ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. 

§ 5.3.
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er de i § 5 nævnte medlemmer, som har tegnet medlemskab senest én måned før generalforsamlingen og har betalt kontingent.

Alle medlemsforeninger/-kredse, -organisationer og -institutioner har én stemme uanset størrelse.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

§ 5.4.
Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra forslag til ændringer i vedtægterne, som kræver 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Frederikssund Byråd.

§ 5.5.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning herom, eller efter skriftlig anmodning fra revisor eller fra en fjerdedel af medlemmerne til bestyrelsen med angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling ved brev snarest muligt derefter og med mindst to ugers varsel.

 

§ 6. Ophør af Elværksforeningen

Beslutning om opløsning af Elværksforeningen kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med højest seks ugers mellemrum. Begge skal have mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

§ 6.1.
Beslutning om nedlæggelse forelægges Frederikssund Byråd, der træffer beslutning om hvordan Kulturhuset Elværket kan videreføres.

Uforbrugte kommunale tilskudsmidler tilfalder kommunen. Foreningens øvrige aktiver og midler fordeles efter generalforsamlingens beslutning til almene/kulturelle formål.

 

—- O —-

 

Vedtaget ved den stiftende generalforsamling 2. maj 1994
Ændret ved den ordinær generalforsamling 25. marts 1999
Ændret ved den ordinær generalforsamling 5. marts 2002
Ændret ved den ekstraordinære generalforsamling 21. oktober 2008
Ændret ved den ordinære generalforsamling 18. juni 2021
Ændret ved den ordinære generalforsamling 24. marts 2022.

 

 

Kulturhusenes logo

Ved Kirken 6
3600  Frederikssund

47 38 52 91

Skriv til os

Kontortider

Mandag: 09:00 - 13:00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 09:00 - 13:00
Torsdag: 09:00 - 13:00
Fredag: 09:00 - 13:00
Lørdag:  Lukket
Søndag:  Lukket